Tjänster

UTBILDNING


Oavsett var er organisation befinner sig så krävs ett brett engagemang och kunskap för att hållbarhetsarbetet ska lyckas.


Vi använder oss framförallt av webbaserade utbildningar. Detta innenbär att man kan gå utbildningen när som helst och ovsett vart man är lokaliserad. Dessutom sparar vi på resandet.


  • Introduktion & inspiration: En viktig framgångsfaktor i hållbarhetsarbetet, är att alla i organisationen har en gemensam förståelse för begreppet hållbarhet. Vi erbjuder grundläggande utbildningar i syfte att reda ut begrepp, inspirera och exemplifiera.


  • Företagsanpassade utbildningar: Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar och inspirations/utbildningsmaterial  som möter ert specificka behov.

ANALYS


Vi erbjuder olika typer av analyser som syftar till att strukturera ert hållbarhetsarbete. Initialt eller för att ta ert hållbarhetsarbete vidare.


  • Nulägesanalys: Vi kartlägger och analyserar ert nuvarande hållbarhetsarbete. Detta ger en riktning för fortsatt arbete och nästa steg.


  • Intressentkartläggning: En viktigt pusselbit i hållbarhetsarbetet är era intressenter. Vi genomför en intressentkartlägging där det framgår vilka era viktigaste intressenter är och hur de påverkar er, och ni påverkar dem.


  • Väsentlighetanalys: För att förstå vilka områden inom hållbarhet som är mest väsentliga för just er verksamhet och därigenom bör prioriteras, genomför vi en så kallad väsentlighetsanalys. Denna analys visar också vilka områden som ska finnas med i er hållbarhetsredovisning.


  • Gap-analys inköp: Företagens ansvar sträcker sig idag längre än det egna företaget. Här får inköpsfunktionen i företaget en viktig roll. Vi analyserar er inköpsfunktion genom en gap-analys där förbättringsområden identifieras. Detta ger även grunden för färdplan och prioriteringar framåt.


  • Riskartläggning leverantörskedja: Företag lever i en global värld med  leverantörer i länder där lagar  och internationella principer gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption inte respekteras. Vi kartlägger er leverantörsbas och kategoriserar era leverantörer utifrån ett etablerat riskramverk.

STÖD OCH RÅDGIVNING


Bladfors & Lööw erbjuder stöd i ert hållbarhetsarbete. Specifika punktinsatser eller mer omfattande. Några exempel på områden:  • Strategi, styrning: Vi hjälper er att formulera en strategi och defineira lämpliga mål för hållbarhetsarbetet.


  • Riktlinjer och standarder: Det finns idag flera riktlinjer och standarder som syftar till att hjälpa organisationer att bedriva ett effektivt och strukturerat hållbarhetsarbete. Bladfors & Lööw erbjuder utbildning samt stöd i arbetet med med erkända riktlinjer och standarder såsom ISO 14001-Miljöledning, ISO 26000-Socialt ansvarstagande, GRI (Global reporting Initiative).


  • Upprättande av hållbarhetsredovisning: Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning innebär att alla medelstora och stora företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning. 


En hållbarhetsredovisning ger transparens till ert företags hållbarhetsarbete. Det är ett sätt att göra ert hållbarhetsarbete synligt för era intressenter. Processen i att ta fram en hållbarhetsredovisning kan också ses som ett sätt att styra, effektivisera och förbättra företaget hållbarhetsarbete.


Bladfors & Lööw hjälper er att upprätta en redovisning som lever upp till det nya lagkravet. Vi kan också vara ett stöd i processen att ta fram en hållbarhetsredovsining enligt riktlinjer- GRI G4.